Hội đồng quản trị

Nguyễn Đức Phương - Chủ tịch HĐQT
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/Trường Đại học Paris 12 - Paris, Pháp; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh/Viện Công nghệ Châu Á (AIT) – Bangkok, Thái Lan (liên kết) Trường Đại học quản lý ESCP-EAP – Paris, Pháp; Cử nhân Ngân hàng/Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Hồ Minh Tâm - Thành viên HĐQT
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/Đại học Meijo - Nagoya -Nhật Bản - tốt nghiệp năm 2007; Cử nhân kinh tế/Đại học công lập Nagoya City - Nagoya - Nhật Bản - tốt nghiệp năm 2004
Lê Nam Khánh - Thành viên HĐQT
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; Thành viên Hội đồng thành viên/Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
 • Trình độ: Thạc sỹ Kinh tế/Trường Đại học Nam Thái Bình Dương - tốt nghiệp năm 2007, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính/Học viên Chính trị - Hành chính – tốt nghiệp năm 2010, Cử nhân Tài chính- Tín dụng/Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội – tốt nghiệp năm 1987.
 • Danh hiệu khen thưởng: Huân chương Lao động hạng 3, Bằng Khen của Đảng ủy khối DNTW, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,…
Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp/Học viên Tài chính - tốt nghiệp năm 2004, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính/Học viên Chính trị - Hành chính – tốt nghiệp năm 2003, Cử nhân Thống kê Công nghiệp/Đại học Kinh tế quốc dân – tốt nghiệp năm 1983.
 • Danh hiệu khen thưởng: Chiến sĩ thi đua Ngành Xây dựng năm 2004, Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2012, Danh hiệu chiến sỹ thi đua của Bộ Xây dựng năm 2014.
Nguyễn Chí Hiếu- Thành viên HĐQT
 • Chức vụ: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Pi Capital; Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Thạc sỹ Tài chính và Quản trị/Trường Đại học Exeter, Vương Quốc Anh- tốt nghiệp năm 2008; Cử nhân Tài chính Ngân hàng/Trường Học viện Ngân hàng - tốt nghiệp năm 2007.
Phạm Hải Âu - Thành viên HĐQT độc lập
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Thạc sỹ quản trị thông tin/ Đại học Quốc gia Malaysia – tốt nghiệp năm 2004; Cử nhân ngoại ngữ/ Đại học Ngoại ngữ Hà Nội – tốt nghiệp năm 2002; Cử nhân kinh tế/ Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội – tốt nghiệp năm 2001.

Ban kiểm soát

Nguyễn Văn Đệ - Trưởng Ban kiểm soát
 • Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Cử nhân Kế toán/Trường Học viên Tài chính - tốt nghiệp năm 1988
Trần Hồng Giang - Thành viên BKS chuyên trách
 • Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.
 • Trình độ: Cử nhân Kinh tế/Trường Đại học Phương Đông- tốt nghiệp năm 2006.
Phạm Lê Lạc Thư - Thành viên Ban kiểm soát
 • Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Cử nhân Kế toán/ Đại học Kinh tế TP.HCM - tổt nghiệp năm 2008

Ban điều hành

Hồ Minh Tâm - Tổng Giám đốc
 • Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh/Đại học Meijo - Nagoya -Nhật Bản - tốt nghiệp năm 2007; Cử nhân kinh tế/Đại học công lập Nagoya City - Nagoya - Nhật Bản - tốt nghiệp năm 2004
Bùi Nguyên Quỳnh - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Tín dụng Doanh nghiệp
 • Chức vụ: Phó Tổng giám đốc/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng.
 • Trình độ: Cử nhân Tài chính, Ngân hàng/Trường Đại học Kinh tế Quốc dân- tốt nghiệp năm 2002, Chứng chỉ CFA Level 1 – năm 2008.
 • Danh hiệu khen thưởng: Danh hiệu Nhà quản lý giỏi năm 2013, Bằng khen của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam năm 2009 đối với cá nhân suất sắc.
Vũ Thục Quyên - Giám đốc Khối Tài chính
 • Chức vụ: Giám đốc Khối Tài chính/Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng
 • Trình độ: Cử nhân Tiếng Anh thương mại/Đại học ngoại thương - tốt nghiệp năm 1999; Cử nhân Tài chính tín dụng/Học viện Ngân hàng - tốt nghiệp năm 2002